Algemene Verkoopsvoorwaarden

31/5/2023

Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties tussen KiemKracht VZW (hierna "Verkoper" genoemd) en de koper (hierna "Koper" genoemd). Door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper, stemt de Koper in met deze voorwaarden.

Bestellingen

De Koper kan een bestelling plaatsen bij de Verkoper via de website, per e-mail of telefonisch. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren.

Prijzen

De prijzen vermeld op de website’s en in de winkel zijn inclusief btw. De prijzen in onze offertes voor diensten zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Betalingen

De betaling dient te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur. Bij aankoop in de winkel wordt er betaald aan de kassa voordat men de winkel verlaat.

Indien de betaling niet binnen de termijn vermeld op de factuur plaatsvindt, sturen wij een herinnering. Als er geen reactie komt op dit aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen, is de koper automatisch verplicht om een vertragingsrente te betalen van 15%, met een minimumbedrag van 50,00 euro per factuur.

Levering
  • Leveringstermijn: De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen om de bestelling binnen de overeengekomen termijn te leveren. Vertragingen in de levering kunnen echter voorkomen en de Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
  • Risico-overdracht: Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Koper op het moment van levering.
  • Transportkosten: Tenzij anders overeengekomen, zijn de transportkosten voor rekening van de Koper.
Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Klachten

Eventuele klachten over gebreken of non-conformiteit van de goederen dienen binnen een 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld via [email protected]. De Verkoper zal de klacht zo spoedig mogelijk onderzoeken en indien gerechtvaardigd, naar eigen keuze, de goederen vervangen, repareren of de aankoopprijs crediteren.

Geschillen

Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel in Dendermonde.

Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde goederen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Verkoper

Aanvullende voorwaarden